Gitlab Nginx add new domain

Щоб добавити додаткові домени на сервер Nginx, на якому працює Gitlab, потрібно відредагувати файл:

nano /etc/gitlab/gitlab.rb

і перейдіть до рядка nginx[‘custom_nginx_config’] та змініть його, як показано нижче, переконайтесь, що рядок не закоментований:

nginx['custom_nginx_config'] = "include /etc/nginx/conf.d/*.conf;"

Створіть новий каталог для конфігураційних файлів Nginx:

mkdir -p /etc/nginx/conf.d/
nano /etc/nginx/conf.d/example.site.conf

Відредагуйте файл example.site.conf

server {
  listen *:80;
  server_name example.site www.example.site;

  return https://$host$request_uri;
}

server {
  listen *:443;
  server_name example.site www.example.site;

  ssl on;
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.site/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.site/privkey.pem;

  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
  }
}

Встановіть Letsencrypt (якщо ще не встановлений) та додайте сертифікат Letsencrypt для нового домену

sudo apt-get install letsencrypt -y
sudo letsencrypt certonly --standalone --agree-tos --no-eff-email --agree-tos --email [email protected] -d example.site